Dapr学习笔记


介绍

Dapr的介绍,以及Dapr的资料收集

服务调用

Dapr的服务调用/Service Invoke

发布订阅

Dapr的发布订阅(pub-sub)模块

资源绑定

Dapr的资源绑定(resource-binding)模块

状态管理

Dapr的状态管理模块

可观测性

Dapr的可观测性模块

安全

Dapr的可观测性模块

Actor

Dapr的Actor模块

Daprd

Dapr的Daprd

Injector

Dapr的Injector

Placement

Dapr的Placement

Sentry

Dapr的Sentry

Operator

Dapr Operator

SDK

Dapr的SDK